Privacyverklaring

Privacyverklaring (wet AVG) Beauty and Care by Denise


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die BEAUTY AND CARE by DENISE verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van BEAUTY AND CARE by DENISE, of om een andere reden persoonsgegevens aan BEAUTY AND CARE by DENISE verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Denise Fens, BEAUTY AND CARE by DENISE, Prinses Margrietstraat 54 2983 EJ Ridderkerk,

KVK nummer: 72161132, te bereikbaar via e-mail info@beautyandcarebydenise.nl of via telefoon: 06 4176 7402


2. Persoonsgegevens

BEAUTY AND CARE by DENISE verwerkt persoonsgegevens op het moment dat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:


Voor- en achternaam

Geslacht - Geboortedatum

Adresgegevens, eventueel postadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Gezondheidsgegevens

Eventueel voor- en na foto's


3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt BEAUTY AND CARE by DENISE verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan

Het afhandelen van je betaling

Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Het monitoren van de voortgang van de behandeling

Foto's voor het gebruik op SocialMedia (onherkenbaar)


4. Bewaartermijnen

BEAUTY AND CARE by DENISE verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door BEAUTY AND CARE by DENISE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@beautyandcarebydenise.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. BEAUTY AND CARE by DENISE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


6. Afmelding e-mail berichtgeving

BEAUTY AND CARE by DENISE gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van BEAUTY AND CARE by DENISE bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken en door te nemen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


8. Delen van persoonsgegevens met derden

BEAUTY AND CARE by DENISE deelt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst of zorgverzekeraar). Wij delen uw gegevens nooit voor commerciele doeleinden.


9. Cookies of vergelijkbare technieken

BEAUTY AND CARE by DENISE maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.


10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BEAUTY AND CARE by DENISE neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via e-mail info@beautyandcarebydenise.nl of via telefoon: 06 4176 7402